Grundsyn

Det finns ett begrepp som är övergripande för allt vi gör – långsiktig hållbarhet, eller bara hållbarhet eftersom något hållbart per definition är långsiktigt.

Det är utifrån detta som hela vår grundsyn och vardag börjar. Vi försöker ha med hållbarhet i både små och stora beslut som fattas. Självklart kompromissar vi som alla andra, men vi försöker alltid ta medvetna beslut med hållbarhet som riktning. Vad är då hållbarhet för oss?

Hållbarhet är något som byggs, underhålls och förstärks, för att klara påfrestningar över tid. Det handlar om jorden vi brukar, om vår konsumtion, om byggnader på gården, om skogen vi nyttjar, om djuren vi interagerar med, om pengarna vi behöver, om våra sociala relationer och inte minst om vår hälsa.

Hållbarhet är något som är beroende av mångfald och resiliens. En mångfald av idéer och lösningar på uppkomna frågeställningar skapar grund för en större resiliens. En mångfald av nära sociala kontakter skapar en större social styrka och trygghet. En mångfald i skogs- och odlingslandskapet bygger en bättre jord, och en större ekologisk komplexitet.

Hållbarhet är också beroende av att vi kontinuerligt reducerar vårt ekologiska fotavtryck. Att minimera vår negativa miljöpåverkan. Med det följer ledord som minimerad konsumtion, begagnade inköp, egen avfallshantering och egen mat- och energiproduktion. Engelskspråkiga talar ibland om Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

Men vi bygger inte hållbarhet genom att bara reducera något negativt, vi måste bygga något positivt också. Hållbarhet är kanske främst att bidra till att förstärka de miljöförbättrande insatserna. Att observera och lära från de naturliga processerna, samt att hjälpa till i kretsloppen. Att binda upp CO2 från atmosfären i marken, att gynna mark och växter genom kvävefixering, att använda sitt eget avfall i lokala kretslopp, att gynna mikroorganismer, nedbrytare och svampar i skogs- och odlingslandskapet.

Vår grundsyn har alltså två huvudinriktningar, att kontinuerligt reducera miljöförstörande påverkan, och att förstärka miljöförbättrande insatser. Det är utifrån detta vi agerar.

 

 

 

Comments are closed.